Επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες

Νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα για την αιμορροφιλία και τις συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις, απο το Φ.Ε.Κ. 4591, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, της 27ης Δεκεμβρίου 2017, που αφορά την αναθεώρηση/αντικατάσταση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της αρ. Φ11321/ οικ.10219/688/4-5-2012 (Β’ 1506).

ΕΠΠΠΑ 2017_Απόσπασμα Αιμορροφιλία- συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις- επιμολύνσεις

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε απόσπασμα του νέου Πίνακα Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες, απο το Φ.Ε.Κ. της 8ης Ιανουαρίου 2018, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 7.

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΑΘΗΣΕΩΝ-ΠΟΥ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ-ΜΗ-ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ_απόσπασμα

Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ι.Ε. ενημερώνει ότι δίνεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω web από τov ιστότοπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ https://apps.ika.gr/eKEPA  να πραγματοποιήσει τα εξής:

i. Να καταθέσει Αίτημα για Αξιολόγηση από Υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

ii. Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του

iii. Να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασής του από αρμόδια Υ.Ε.

iv. Να ενημερώνεται από το ΚΕΠΑ για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας

v. Να κοινοποιεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας σε φορείς επιλογής του οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για να αντλούν τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την σχετική εγκύκλιο και το εγχειρίδιο οδηγιών.

Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α..